Om underside

Risikoen ved kjøp av svart arbeid er mye større enn mange tror..

Risikoen er større en mange tror – du kan faktisk havne bak murene for å kjøpe svart arbeid. Det har Høyesterett slått fast.

Byggebransjen anslår at det blant private kjøpes håndverksarbeid for 65 milliarder i året, og at store deler av dette markedet er svart.

En opinionsundersøkelse utført for skatteetaten for to år siden, slo fast at fire av ti hadde vurdert å kjøpe svart arbeid. Nesten en av to kjente noen som hadde handlet på denne måten.

Vi snakker om store summer.

Det de færreste vet, er at også konsekvensene kan bli alvorlige hvis du tas på fersken. En prinsippdom i Høyesterett åpner for at tusenvis av nordmenn som handler svart risikerer å sitte noen uker bak murene.

Svart hytte

En 48 år gammel mann fra Stavanger skulle sluttføre arbeidet på hytta i Vest-Agder, men fikk ifølge seg selv problemer med økonomien. Han avtalte derfor at snekkeren skulle utføre arbeidet svart. Det skulle han komme til å angre på.

Snekkeren ble gått etter i sømmene. Etterforskning og tiltale endte med en dom på fire måneders fengsel og 100 000 kroner i bot for omfattende brudd på regnskapslov og ligningslov over flere år.

Dermed var turen kommet til å sjekke kundene.

Avslørte bløff

Skattemyndighetene stilte spørsmål om arbeidet på hytta. 48-åringen forsøkte å forklare at han selv hadde utført arbeidet til en verdi av 50 000 kroner. Dermed unnlot han å fortelle at den svarte snekkeren hadde utført arbeid for 326 503 kroner. Han satt i saksen.

Det endte med tilståelse. Stavanger tingrett dømte ham til 60 dagers betinget fengsel samt 80 000 kroner i inndragning i 2009.

Påtalemyndigheten, som syntes straffen var for mild, ville statuere et eksempel, og dommen ble anket til Gulating lagmannsrett. Rettens flertall avviste anken, men historien var ikke slutt med det.

Nytt prinsipp

Videre anke fra påtalemyndigheten endte med behandling i Høyesterett for å avgjøre straffenivået. Dommen fra 2010 viser til at snekkeren ble dømt, og at ubetinget fengsel har vært brukt en rekke ganger overfor næringsdrivende. Retten slår fast at 48-åringen har vært medvirker. Høyesterett viser til en revisorrapport som slår fast at den samlede skatte- og avgiftsunndragelsen utgjorde 92 785 kroner.

Det legges til grunn at grensen for ubetinget fengsel i saker om trygdebedragerier er folketrygdens grunnbeløp 1G (nå 88 370 kroner). Høyesterett bruker samme grense, og skjerper straffen til tre ukers ubetinget fengsel.

I og med at dette er en avgjørelse i landets høyeste domstol, får den følger for alle andre saker av denne typen.

 

Ti bud for deg som vil unngå svart arbeid: Som byggherre eller oppdragsgiver er du selv ansvarlig for at lover og regler følges.

Derfor:

 1. Du skal ikke ha andre betalingsmåter enn overføringer gjennom bank.
 2. Du skal ikke misbruke muligheten til egen og offentlig kontroll ved å betale kontant.
 3. Du skal holde din egen kontroll hellig ved å motta korrekt faktura som viser håndverkerselskapets organisasjonsnummer, momsregistrering og ilagt merverdiavgift.
 4. Du skal ære din håndverker og din vaskehjelp ved å sikre deg kvittering.
 5. Du skal betale inn forskuddsskatt for håndverker hvis han ikke har eget firma og verdien overstiger 10 000 kroner.
 6. Du skal unngå de useriøse firmaene før de blir et problem for deg.
 7. Du skal ikke la andre stjele fra fellesskapet ved å kjøpe tjenester svart.
 8. Du skal ikke late som du ikke skjønte at dette var svart arbeid når du burde vite bedre.
 9. Du skal ikke bruke som unnskyldning at naboen sparte masse penger på å bruke den samme håndverkeren.
 10. Du skal ikke begjære fellesskapets penger ved å unndra deg skattepliktig betaling.

Men dette er fullt lovlig:

 • Du kan betale en privatperson inntil 6000 kroner i året for arbeider i hjemmet – hvitt og skattefritt.
 • Totalt sett slipper du arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid i hjem og fritidsbolig for 60 000 kroner i året.
 • Skatteetaten stiller noen krav til disse småjobbene:
 • Du må betale som privatperson, ikke gjennom firma.
 • Jobben må være knyttet til ditt hus, leilighet, hytta eller bilen.
 • Avtalen gjøres direkte med den som gjør jobben, og vedkommende kan ikke ha firma i samme bransje.
 • For barnepass er også beløp over 60 000 kroner fritatt arbeidsgiveravgift.
 • På nettstedet no kan du lese mer detaljert om regelverket.
 • Her har skatteetaten, NHO, KS og de største fagforbundene lagt ut praktiske råd for hvordan du skal opptre for å unngå svart arbeid. Nettsiden er en del av kampanjen «Handle hvitt-det lønner seg å vite».

På nettsiden får du også hjelp til direkterapportering til skatteetaten for lønn til vaskehjelp og barnepass, samt mulighet for firmasjekk for å velge en seriøs leverandør.

 

 

Folk vil pusse opp billig:

Svart arbeidsmarked i de tusen hjem

 

En tredel av oss innrømmer å ha kjøpt eller vurdert å kjøpe håndverkstjenester svart. I privatmarkedet i byggenæringen er utstrakt skatte- og avgiftsunndragelse, ulovlig lave lønninger og farlige arbeidsforhold en del hverdagen.

 

Den viktigste årsaken til bruk av svart arbeidskraft er at folk vil pusse opp billig.  «Kan jo tenke på det som en slags nødhjelp til Polen», forklarte en av Fafos informanter om hvorfor han hadde kjøpt svart arbeid. «Uten svart arbeid ville vel den norske økonomien stoppet helt opp», mente en annen.  «Alle gjør det jo», er det hyppigste argumentet.  Pris er avgjørende, og tilliten til det hvite markedet er lav.

Dette kommer fram i Fafo-rapporten Privatmarkedet i byggenæringen. Usynlig arbeidsmarked i de tusen hjem.

I denne Fafo-rapporten har forskerne sett nærmere på motivasjon for og omfanget av kjøp av svart arbeid i privatmarkedet i byggenæringen. Rapporten er skrevet av Rolf K. Andersen, Line Elding og Johan Røed Steen.

 

Svart arbeid som folkesport

 En stor del av befolkningen er involvert i den svarte økonomien. I spørreundersøkelser fra de siste årene varierer andelen som innrømmer å ha kjøpt svart arbeid i løpet av siste 1 eller 2 år fra 10 til nesten 25 prosent. Nesten like mange vedgår å ha jobbet svart selv. Disse andelene er ganske stabile over tid.

Svart arbeid er altså ikke noe nytt. Men, ny forskning tyder på at det svarte markedet for oppussing og tilbygg på private boliger er i ferd med å skape et arbeidsmarked som er preget ikke bare av skatteunndragelser, men farlige arbeidsforhold og ulovlig lave lønninger. Ikke minst skyldes dette en stor arbeidsinnvandring fra de nyeste medlemslandene i EU.

 

Kostbart

For fellesskapet er kostnadene ved svart arbeid store. Å tallfeste omfanget er vanskelig, og det foreligger ikke offisielle tall for den svarte økonomien i Norge. Anslagene varierer, og avhenger i høy grad av definisjon og målemetode. Basert på relativt grundige beregninger utført av skatteverket i Sverige, er det ikke usannsynlig at det unndras skatt tilsvarende rundt 5 prosent av BNP. Svart arbeid kan anslås å utgjøre omtrent halvparten av dette – altså over 70 milliarder kroner.

 

Utsatt byggebransje

Byggebransjen er særlig utsatt for svart arbeid, og spesielt i privatmarkedet. Flere undersøkelser viser at arbeidstakere i bygg og anlegg oftere enn andre oppgir å ha jobbet svart. Malere, murere og tømrere ser ut til å være mest utsatt for useriøs konkurranse, og mener at svart arbeid øker i deres bransjer.

 

I en undersøkelse utført av Norstat for Finn.no i 2012 framgikk det at:

 • 20 prosent av befolkningen i Norge har kjøpt håndverkertjenester svart, mens
 • ytterligere 12 prosent har vurdert å gjøre det.
 • Nordmenn er mest tilbøyelige til å kjøpe maler-, murer- og snekkerarbeid svart.

Ved kjøp av rørlegger- og elektrikerarbeid er risikoen for forbruker og kravene til dokumentasjon høyere, men en del kjøper også slike tjenester svart.

 

Vil pusse opp billig

I den nye Fafo-rapporten har forskerne undersøkt hvorfor kjøpere av håndverkstjenester velger å handle svart. Det korte svaret er pris, pris og pris. Hvite tjenester oppleves som dyre. I tillegg mener en del at tilgjengeligheten av hvite tjenester er for dårlig. Med rette eller urette er det også en utbredt oppfatning at kjøpere i like stor grad risikerer å bli lurt når det kjøpes hvitt som når det kjøpes svart.

 

Bevisst valg å kjøpe svart

Informantene, som ble intervjuet i såkalte fokusgrupper, ga inntrykk av å ha tatt ganske bevisste valg om å benytte seg av svart arbeid. Ingen unnskyldte seg med at de ikke var klar over hvor grensene gikk, eller at man ikke visste hva som er lovlig og ulovlig. I hovedsak så de på det å kjøpe svart som ganske sosialt akseptert og vanlig. Få viste tegn til dårlig samvittighet eller moralske motforestillinger. Flertallet hadde høy utdanning.

Derimot var risikoen for liv og helse i forbindelse med kjøp av svarte tjenester noe kundene i liten eller ingen grad hadde tenkt over. Det faktum at en kan stå ansvarlig hvis det skjer en alvorlig ulykke gjorde et visst inntrykk.  Informasjon og bevisstgjøring rundt dette kan tenkes å «treffe» målgruppa godt. 

 

Er det så farlig, da?

En av informantene innvendte at håndverkere har hatt god lønnsutvikling, og at det «ville vært et større etisk dilemma for meg hvis jeg var med på å undergrave en bransje». Både forskningen og signalene fra bransjen selv tyder derimot på at det er nettopp det vedkommende har bidratt til. Arbeidsgivere og ansatte i byggenæringen advarer mot at tunge kriminelle får innpass i bransjen, og Byggmesterforbundet har varslet om at markedet for oppussing er i ferd med å «gå i oppløsning for seriøse bedrifter».

I forbindelse med rapporten ble de gjennomført en spørreundersøkelse med ledere i 1099 medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening (BNL) og 414 medlemsbedrifter i Norsk Teknologi. Resultatene viser at privatmarkedet fortsatt er viktig for bedriftene i byggenæringen. Men på tross av at nordmenn rehabiliterer, pusser opp og utvider boliger og hytter mer enn noen sinne, sliter mange seriøse bedrifter:

 • 28 prosent av bedriftslederne mener det har blitt mer svart arbeid i deres bransje de siste fem åra.
 • Omtrent halvparten rapporterte om uendret omsetning, og mange melder om tap av markedsandeler. Årsaken til dette kan være at veksten i privatmarkedet ikke kommer de organiserte bedriftene til gode.
 • 60 prosent av maler- og byggtapetseringsbedriftene mener at det har blitt mer svart arbeid i deres bransjer og mange melder om synkende omsetning.

 

Stor arbeidsinnvandring og økende konkurranse

Ved utgangen av 2013 var 28 prosent av id-kortene i bygg og anlegg utstedt til utenlandske arbeidstakere, hvorav 19 prosent kom fra EU-land i Øst-Europa – flest fra Polen og Litauen.

Bedriftene i bransjen melder om økt lavlønnskonkurranse som en konsekvens av arbeidsinnvandringen: i 2009 var det 31 prosent av bedriftslederne som meldte om økt lavlønnskonkurranse som følge av arbeidsinnvandringen. I 2013 hadde andelen økt til hele 59 prosent.

Sosial dumping og kriminalitet

Mye tyder på at det svarte arbeidsmarkedet i tilknytning til oppussing av privatboliger i økende grad ikke bare preges av skatteunndragelser, men også av farlige arbeidsforhold og ulovlig lave lønninger. Arbeidstakere uten kontrakt og skattbar inntekt har få om noen rettigheter og opparbeider seg ikke rett til sykelønn, pensjon eller andre ytelser på linje med andre arbeidstakere. Informanter blant arbeidstakerne og tilsynsmyndighetene samt feltbesøk med de regionale verneombudene (RVO) bekrefter også omfattende brudd på HMS-regelverk. Bedriftene rapporterer om at kundene i privatmarkedet er lite interessert i å betale for HMS-tiltak, og at det derfor er lettere å omgå HMS-bestemmelsene i privatmarkedet.

Politi og skattemyndigheter melder om at mange bedrifter som driver svart også har koblinger til organisert kriminalitet. Privatmarkedet er også et arbeidsmarked, og utviklingen «B-lag» av arbeidstakere som kun jobber i svarte markeder kan på sikt bidra til å undergrave viktige deler av den norske samfunnsmodellen.

 

Hver enkelt bidrar

Ola og Kari Nordmann bidrar negativt til utviklingen når de pusser opp kjøkkenet svart, samtidig som bevisstheten om dette blant kjøperne virker liten. Økt innsats og skjerping av holdninger, tiltak og strategier, fra både myndighetene, folk flest og byggenæringen selv, kan være avgjørende for å snu utviklingen. Fafos forskning tyder på at pris er viktig og at tilliten til det hvite markedet ikke er god nok. Lovlydige bedrifter kan ikke konkurrere på pris med håndverkere som ikke betaler skatt, moms og arbeidsgiveravgift – selv med et skattefradrag. Men på den andre siden kan seriøse bedrifter konkurrere på tilgjengelighet, trygghet og ikke minst kvalitet.

 

Pisk og gulrot

Bedriftslederne som er med i Fafos undersøkelse vil ha både «pisk og gulrot» for å løse problemene: de ønsker hyppigere kontroller og tilsyn, skattefradrag for kjøp av hvite tjenester (ROT-fradrag) og strengere straffer. I tillegg finnes det allerede verktøy for å bekjempe svart arbeid og arbeidsmarkedskriminalitet, som vil kunne utnyttes bedre i tettere samarbeid tilsynsmyndighetene imellom og mellom myndighetene og bransjen.

Både bedrifter og privatpersoner har et samfunnsansvar for å gjøre endringer og kjempe for like konkurransevilkår!
Ring BSA sitt gratisnummer med tips og henvendelser.

476 13 252

Du kan gjøre en forskjell

Tips oss!

Tips oss om svart arbeid

Alle tips er annonyme!

Please wait...